Οι θέσεις του IRU για τις προτάσεις της Ε.Ε. για «πράσινες» μεταφορές

Στο πλαίσιο των φθινοπωρινών συναντήσεών τους, τα μέλη του IRU (Παγκόσμιος Οργανισμός Οδικών Μεταφορών) στην Ε.Ε. συζήτησαν και ενέκριναν επικαιροποιήσεις στις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελούν μέρος του λεγόμενου «Greening Transport Package», μιας δέσμης μέτρων, δηλαδή, που αποσκοπούν στις πιο «πράσινες» μεταφορές.

Βάρη και Διαστάσεις

Τα μέλη του IRU βελτίωσαν τη θέση τους σχετικά με τα βάρη και τις διαστάσεις των επαγγελματικών οχημάτων. Παράλληλα, χαιρέτησαν τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση των κανόνων της Ε.Ε., ενώ ζήτησαν αρκετές βελτιώσεις προκειμένου η πρόταση να έρθει πιο κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς.

Αναλυτικότερα, τα μέλη του IRU τονίζουν πως οι τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να καταγράφονται οι επιχειρησιακές επιπτώσεις τους. Τα κίνητρα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με τους στόχους που ορίζονται στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα CO2 για βαρέα οχήματα, τα οποία εστιάζουν στο 2040 και όχι στο 2035. Συγκεκριμένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -που έλαβε ήδη την υποστήριξη του Συμβουλίου- θέτει τους εξής στόχους: μείωση του CO2 κατά 45% έως το 2030, ακολουθούμενη από 65% το 2035 και 90% το 2040.

Η πρόταση προσφέρει επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των οδικών και συνδυασμένων μεταφορών. Επιπλέον, διευκολύνει τις δοκιμές καινοτόμων, πρωτότυπων οχημάτων, μια διαδικασία στην οποία ο IRU εμπλέκεται διαχρονικά σε ένα ερευνητικό πλαίσιο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

 

 

CountEmissions EU

Τα μέλη του IRU ενέκριναν επίσης τη θέση τους σχετικά με την πρόταση «CountEmissions EU» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην εισαγωγή ενός εναρμονισμένου πλαισίου για τον τρόπο υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται, πως η απόφαση να βασιστεί η πρόταση στο πρότυπο ISO14083:2023, είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εναρμονίσει τις εκπομπές GHG, που προέρχονται από υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Το πρότυπο ISO ακολουθεί μια «Well-to-Wheels» (WtW) προσέγγιση, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των καυσίμων, από την εξόρυξη πρώτων υλών έως τη χρήση τους.

Η πρόταση εισάγει, επίσης, μια προσέγγιση «δεσμευτικής συμμετοχής», που σημαίνει ότι οι operators που ήδη υπολογίζουν τις δικές τους εκπομπές GHG, θα πρέπει να τηρούν το νέο πλαίσιο της Ε.Ε. Για τον υπολογισμό των εκπομπών GHG, δίνεται στους operators η επιλογή να χρησιμοποιούν δεδομένα που προέρχονται απευθείας από τη δράση τους (πρωτεύοντα δεδομένα) ή προεπιλεγμένες τιμές (δευτερεύοντα δεδομένα). Οι τελευταίοι, θα πρέπει να λάβουν τις πληροφορίες από δύο βάσεις δεδομένων της Ε.Ε., τις οποίες θα δημιουργήσουν και θα διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Στην ανακοίνωση του IRU τονίζεται πως η πρόταση δεν προσδιορίζει πότε θα πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι βάσεις δεδομένων.

Επιπλέον, μόλις οι operators υπολογίσουν τα δεδομένα εκπομπών GHG τους, αυτά θα πρέπει να επαληθευτούν από μια Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση. Τα μέλη του IRU δεν παραλείπουν να αναφέρουν, πως παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει ειδικούς κανόνες για τη διαδικασία επαλήθευσης σε μεταγενέστερο στάδιο, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει εξαρχής να αποσαφηνιστεί στην πρόταση.