Έως 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο ‘Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα’ του Αναπτυξιακού

Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται μέσω του καθεστώτος των €150 εκατ.

Με συνολικό προϋπολογισμό που για το 2023 ανέρχεται σε €150 εκατ., τρέχει το καθεστώς ενισχύσεων “Μεταποίηση
– Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου.  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου.

Σκοπός είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων
στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη
και μεγέθυνση, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δημιουργία νέας μονάδας
• Επέκταση της δυναμικότητας
υφιστάμενης μονάδας
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον
όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια
τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό
έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι
ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των
3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία
συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν
αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις
των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω
προϋπόθεση

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Για την υπαγωγή στo καθεστώς ενίσχυσης απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:
• €1 εκατ. για μεγάλες επιχειρήσεις
• €500 χιλ. για μεσαίες επιχειρήσεις
• €250 χιλ. για μικρές επιχειρήσεις
• €100 χιλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις
• €50 χιλ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς
Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)